§1 Foreningens hjemsted.

Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen Vidå for Tønder og omegn. Foreningens hjemsted er Tønder.

.

§2 Foreningens formål.

Det er foreningens formål gennem leje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri og at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande for derved at skaffe medlemmerne så gode betingelser som muligt for udøvelse af deres sport. Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur.

.

§3 Optagelse af medlemmer.

Foreningen optager danske og udenlandske medlemmer, som alle har stemmeret på generalforsamlingen. Alle seniormedlemmer betaler samme kontingent. Et medlem er at betragte som junior indtil udløbet af det kalenderår, hvor vedkommende fylder 18 år. Børn kan fiske gratis i foreningens fiskevande indtil udløbet af det kalenderår, hvor de fylder 12 år. Herefter kan de optages i foreningen efter gældende regler.

.

§4 Udelukkelse af medlemmer.

Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Overtrædelse kan medføre udelukkelse, mindre graverende tilfælde karantæne.

Udelukkelse af foreningen skal i anbefalet brev meddeles den pågældende. Udelukkelse kan af vedkommende forlanges forelagt førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et sådant forlangende skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter at udelukkelsen har fundet sted. Udtrådte og udelukkede medlemmer har intet krav på foreningen

.

§5 Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer valgt for to år ad gangen. Formanden og 2 hhv. 3 medlemmer samt en suppleant fratræder samtidig efter tur, kassereren og de øvrige medlemmer samt en suppleant det efterfølgende år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. Der vil endvidere være at vælge en revisor hvert år, samt en revisorsuppleant. Revisoren kan være ekstern. Skulle formanden eller kassereren afgå inden udløbet af funktionstiden, fortages nyvalg ved førstkommende generalforsamling.

.

§6 Bestyrelsens bemyndigelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder fastsættelse af prisen for dagkort.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et mødereferat, der skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde, og umiddelbart herefter udsendes på foreningens hjemmeside.

.

§7 Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne uanset de fremmødtes antal.

.

§8 Ordinær generalforsamling.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Kassererens beretning 
  4. Indkomne forslag 
  5. Valg ifølge vedtægterne 
  6. Eventuelt 

  

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved annoncering via mail samt på foreningens hjemmeside www.vidaa.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Formanden eller i hans fravær næstformanden, indleder forhandlingerne og leder valget af en dirigent. 

Alle valg sker skriftlig, andre afgørelser ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af et flertal af de fremmødte. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal altid indgå i den til generalforsamlingen offentliggjorte dagsorden.

.

§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.

.

§10 Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. Foreningens formue skal henstå i et herværende pengeinstitut. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

.

§11 Medlemsrestriktion.

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskevand inden for Vidåens vandsystem samt fiskevande, der tilhører anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund.

.

§12 Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun besluttes af to ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til sportsfiskeriets fremme efter generalforsamlingens anvisning.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2014.