Fiskeregler

 • I Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande forløber fiskesæsonen fra og med 16. april til og med 31. oktober.
 • I selve Rudbøl Sø må der fiskes året rundt.
 • I Sportfiskerforeningens fiskevand, skal der udføres bevægeligt fiskeri nedstrøms,
  såfremt der er andre fiskere. Man starter altid ovenfor andre fiskere. Tag hensyn til
  andre fiskere.
 • Særfredning: Sønderå fra Hovmose bro til Vindtved (16. april – 31. maj)
 • Artsfredningerne i fiskeriloven skal overholdes. Fanges en fisk i artens fredningsperiode skal den straks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Fangstbegrænsning: Der må dagligt hjemtages to laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås vande (dog jævnfør laksekvoten)
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes, så vidt muligt i levedygtig stand.
 • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
 • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
 • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Anvendelse af sættesnører er forbudt.
 • Dørgefiskeri med motorbåd er kun tilladt vest for Lægan bro.
 • Vær høflig og hensynsfuld overfor lodsejerne.
 • Parkér aldrig på mark eller til géne for andre. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.m. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Fiskekort/Medlemskort til Sportsfiskerforeningen Vidå er strengt personligt og skal på forlangende forevises til foreningens fiskeriopsynsmænd eller til enhver person, der selv foreviser gyldigt fiskekort. Eventuel fangst skal ligeledes forevises for foreningens fiskeriopsynsmænd.
 • Fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Overtrædelse af ovenstående fiskeregler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidås fiskevande.
 • Hjemtagning af laks reguleres af en kvote, som hvert år bestemmes af Fiskeridirektoratet. Laksekvoten opdeles i to grupper: Fisk til og med 73cm og fisk større end 73cm.
 • Foreningens fiskevand er opdelt i to kategorier – A-strækninger og B-strækninger. Opdelingen fungerer således:
 • A-strækninger: Arnå fra sammenløbet mellem Surbæk og Rødå syd for Løgumklostervej ved Svejlund øst for Bedsted. Sønderå fra St. Jyndevad og nedstrøms. Grønå fra sammenløbet mellem Terkelsbøl å og Uge bæk og nedstrøms
 • B-strækningerne er beliggende opstrøms A-strækkene.
 • På A-strækningerne må der maksimalt hjemtages 60 laks fordelt i to grupper: 30 stk på 73 cm eller derunder og 30 stk over 73 cm. På B-strækningerne må der maksimalt hjemtages 5 laks uden størrelsesopdeling.
 • Når kvoten i én af de to grupper er opfisket, bliver det meddelt på vidaa.dk. Herefter skal laks som hører til i den opfiskede gruppe genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Hver lystfisker må højst hjemtage én laks pr. år.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson samt den efter-følgende sæson. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. 
 • Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på en krog uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson.
 • Alle fangede og genudsatte laks og havørreder SKAL registreres på www.vidaa.dk senest kl. 23:59 samme dag. Fangerens fornavn, efternavn og adresse samt laksens størrelse, køn, fangststed og fangstdato skal oplyses. Denne registrering skal foretages selvom fisken er kontrolvejet ved én af foreningens indvejere. Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Vidå

FREDNINGSTIDER & MINDSTEMÅL

Fiskeart Fredningstid Mindstemål
LAKS 1. november til og med 15. april 40 cm
HAVØRRED 1. november til og med 15. april 40 cm
BÆKØRRED 1. november til og med 15. april 30 cm
STALLING TOTALFREDET   33 cm 
GEDDE 15. marts til og med 30. april 60 cm
ÅL   45 cm
SANDART 1. maj til og med 31. maj 50 cm
ABORRE   20 cm
SNÆBEL TOTALFREDET